Projekty

 

FUNDACJA EDUKACYJNO-SPOŁECZNA „POLNY KWIAT”

Tytuł projektu: „Pasje łączą pokolenia”

Wartość dofinansowania: 5 095,00 zł

Czas realizacji: 1.09.2014 – 31.12.2014

Cel:

– poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego młodzieży i osób starszych poprzez udział w warsztatach z rękodzieła ludowo-artystycznego;

– nawiązanie pozytywnych relacji młodzieży z osobami starszymi;

– przypomnienie młodemu pokoleniu tradycji związanych z obchodami Dnia Niepodległości.

Realizacja :

Zaplanowano zorganizowanie cyklu warsztatów z rękodzieła ludowo-artystycznego dla młodzieży i osób starszych z terenu gminy Stare Bogaczowice. Uczestnicy wezmą udział w siedmiu warsztatach, które łącznie będą trwały 25 h: (1) z haftu wstążeczkowego, (2) wykonywania biżuterii i ozdób z filcu, (3) biżuteria z soutache, (4) biżuteria z lnu, (5) warsztaty wykonywania stroików nagrobnych, (6) wykonanie kotylionów, flag i ozdób związanych z Dniem Niepodległości oraz (7) warsztaty z wykonywania ozdób bożonarodzeniowych, tj. stroiki, bombki, ozdoby. Na zakończenie projektu przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowane zostaną targi Lokalnej Twórczości, które maja na celu popularyzację rękodzieła ludowego i artystycznego.

Fundacja Polny Kwiat

STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO

Tytuł projektu: „Nie siedź w domu, siądź na rower”

Wartość dofinansowania: 3 050,00 zł

Okres realizacji: 1.07.2014 – 30.09.2014

Cel:

– pobudzenie lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu poprzez pokazanie im wielu ciekawych miejsc w gminie;

– integracja rodzin i zacieśnienie więzi lokalnych;

– integracja lokalnej społeczności miasta i wsi w gminie;

– promocja tras rowerowych gminy opracowanych przez Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu

– współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami dla dobra społeczności lokalnej.

Realizacja :

Projekt zakłada zorganizowanie 4 wyjazdów-wycieczek, które zostaną wybrane z tras rowerowych opracowanych przez Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu. Każdy z uczestników otrzyma mapkę i informator o trasach rowerowych regionu oraz pamiątkową koszulkę z nadrukiem i pakiet startowy (2 batony regeneracyjne i banana). Podczas wycieczek uczestnicy zapoznają się z informacjami i ciekawostkami dotyczącymi zwiedzanych miejsc z uwzględnieniem zmian w okresie 25 lat wolności. Wszystkie wyjazdy swój finisz będą miały w Lubawce pod wyciągiem, gdzie odbędą się konkursy z nagrodami z wiedzy krajoznawczej i historycznej z zakresu odwiedzonych w danym dniu miejsc. Na zakończenie projektu planowane jest ognisko dla uczestników projektu i ich rodzin.

Stowarzyrzenie Cyklistów

STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH „SZAROCIANKI”

Tytuł projektu: „Mieszkańcy Szarocina razem!”

Wartość dofinansowania: 2 470,00 zł

Okres realizacji: 01.07.2014 – 31.12.2014

Cel:

– włączenie społeczności lokalnej do działania na rzecz swojej wsi;

– integracja mieszkańców i rozwój pozytywnych relacji międzyludzkich.

Realizacja :

W czasie wakacji zorganizowano : wyjazd do Wrocławia ( zwiedzanie Stadionu Sportowego, spacer po Starym Mieście, pokaz fontann przy Hali Stulecia), wycieczkę piesza na Skalnik połączoną z ogniskiem, dwie edycje Święta Sportu. Od września do grudnia planowane są działania dla całej społeczności. Będą to : dożynki wiejskie ( wykonanie wieńca dożynkowego, przygotowanie tradycyjnych potraw wiejskich, uczestnictwo w zabawie tanecznej), Święto Pieczonego Ziemniaka , zabawa Andrzejkowa oraz rodzinna zabawa Mikołajkowa.

Szarocinianki

STOWARZYSZENIE „DOLINA ZADRNY”

Tytuł projektu: „Nowe życie Mateusza”

Wartość dofinansowania: 3 520,00 zł

Okres realizacji: 1.07-2014 – 30.11.2014

Cel:

– rozwój idei dobra wspólnego wśród mieszkańców Uniemyśla, rozumianego jako budowa wspólnoty, wzmacnianie poczucia tożsamości oraz rozwijanie wiedzy o najbliższym otoczeniu;

– promowanie działań mających zwiększyć atrakcyjność turystyczną miejscowości;

– uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzebę efektywnego wykorzystania dóbr materialnych i kulturowych miejscowości (tj. kościół św. Mateusza, cmentarz, Karczma Sądowa, świetlica wiejska, place zabaw);

– ratowanie zabytków.

Realizacja:

Zaplanowano plenery artystyczne: malarski dla dzieci i młodzieży oraz fotograficzny dla grup profesjonalnych fotografików. Zaprezentowana zostanie wystawa „Nieznani: Mateusz i Anton” obejmująca stałą ekspozycję na murach kościoła św. Mateusza oraz ekspozycja tymczasowa pokazywana w regionie (na jarmarkach, festynach i dniach miast). 21.09. 2014 odbędzie się Dzień św. Mateusza podczas którego mieszkańcy wyruszą we wspólną wędrówkę po okolicy oraz spotkają się przy wegetariańskiej wieczerzy. W Karczmie Sądowej przeprowadzone zostaną warsztaty o sztuce. Na zakończenie projektu odbędą się warsztaty związane z Zaduszkami, tj. wykonanie prac porządkowych na cmentarzu, tworzenie opowieści o życiu zmarłych spoczywających na cmentarzu oraz wieczór zaduszkowy, na którym można będzie podziwiać zdjęcia wyświetlane w nocy na ścianie kościoła.

Stowarzyszenie Doliny Zadrny Nowe Życie Mateusza (2) Stowarzyszenie Doliny Zadrny Nowe Życie Mateusza

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY MARCISZÓW „PAŁAC I ZAMEK W CIECHANOWICACH”

Tytuł projektu: „Senior z domu wychodzi – zdrowszy do niego przychodzi”

Wartość dofinansowania: 6 000,00 zł

Okres realizacji; 01.07.2014 – 31.12.2014

Cel:

– integracja i aktywizacja seniorów oraz włączenie ich do aktywnego życia w społeczności lokalnej

– nawiązanie kontaktów międzyludzkich i odbudowanie utraconych więzi przez seniorów

Realizacja :

W ramach projektu odbędą się dwa spotkania : w świetlicy i przy ognisku, które zachęcą seniorów do wyjścia z domu. Na pierwszym spotkaniu pojawią się : policjant, lekarz, rehabilitant oraz pracownik banku, którzy uświadomią seniorów o czyhających na nich niebezpieczeństwach. Drugie spotkanie będzie miało charakter wieczorku wspomnień dotyczącego 25 lat wolności, który wzbogaci wystawa okolicznościowa oraz prezentacja patriotycznych wierszy. Projekt zakłada również spartakiadę sportową oraz dwie wycieczki   ( jedną po okolicy – nordic walking, drugą do Trutnova w Czechach). Planowane jest także uporządkowanie i zagospodarowanie wzgórza parkowego i stworzenie ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej dla mieszkańców wsi. Opracowane zostanie 5 tablic informacyjnych o występującej roślinności i drzewostanie; powstanie 5 ławek i koszy a także posadzone zostaną krzewy. Do tych działań zaproszone zostaną dzieci, młodzież i dorośli. Opracowany zostanie również przewodnik oprowadzający po ścieżce edukacyjnej.

 

STOWARZYSZENIE OPTYMISTÓW KRZESZOWSKICH

Tytuł projektu: „My się razem nie nudzimy”

Wartość dofinansowania: 2 810,00 zł

Okres realizacji: 01.07.2014 – 30.09.2014

 

Cel:

– integracja członków Stowarzyszenia, mieszkańców wsi z młodzieżą, szczególnie – młodzieżą gimnazjalną;

– zbliżenie się do młodego pokolenia poprzez wspólne spędzanie czasu

Realizacja :

Projekt jest kontynuacją realizacji inicjatyw międzypokoleniowych projektów takich jak Krzeszowski Osadnik czy Tak śpiewają Krzeszowiacy. Integracja seniorów z młodym pokoleniem budowana będzie poprzez zorganizowanie Wspólnych Letnich Spotkań: z historią- Jubileusz 25- lecia III RP; z muzyka – wizyta w teatrze muzycznym; z przyrodą – rajd pieszy( częściowo) na Śnieżkę; z fotografia ( warsztaty Odkrywamy Krzeszów; z rękodziełem – warsztaty biżuteria, kartki okolicznościowe, kotyliony itp.

Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ICH RADOŚĆ”

Tytuł projektu: „Dzieło naszych rąk – wspólna integracja i warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych”

Wartość dofinansowania: 4 022,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2014 – 31.12.2014

Cel:

– integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną;

– integracja społeczności Mieroszowa z grupą parafialną ze Szwecji

Realizacja.:

W pierwszej części projektu planowany jest szereg wycieczek m.in. do Krzeszowa, Kowar, Wałbrzycha, mających na celu wspólną integrację ze Szwedami i jednocześnie zaprezentowanie bogactwa naszego regionu. Przez trzy dni odbywać się będą spotkania fakultatywne w szkole, w Stowarzyszeniu „Ich radość” oraz w Urzędzie Miasta Mieroszów. Druga część projektu obejmować ma wspólna pracę nad haftowaniem artystycznym loga i nazwy stowarzyszenia z okazji 15 – tej rocznicy powstania organizacji.

Stowarzyszenie Ich Radośc
DOLINA INSPIRACJI

Tytuł projektu: „Ścieżka historyczna – integruje i uczy”

Wartość dofinansowania: 4 683,00 zł

Okres realizacji: 01.08.2014 – 30.11.2014

Cel:

– poszerzenie istniejącej w Sokołowsku ścieżki historycznej;

– integracja społeczności lokalnej poprzez podejmowanie działań łączących pokolenia oraz aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz miejscowości;

– zapoznanie młodzieży z terenu gminy Mieroszów z historią Sokołowska oraz przybliżenie sylwetek sławnych ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju miejscowości;

– rozbudzenie w młodzieży zainteresowania historią swojej Małej Ojczyzny.

Realizacja:

W ramach projektu zostanie poszerzona istniejąca ścieżka historyczna o kolejne tablice oraz zagospodarowany zostanie plac, dzięki czemu powstanie miejsce przyjazne mieszkańcom i turystom. Projekt zakłada wspólną prace z mieszkańcami przy porządkowaniu placu przy ul. Głównej w Sokołowsku( usuwanie chwastów, nasadzanie krzewów, kwiatów itp.). Powstanie tablica, na której umieszczone będą osoby, które zapisały się w historii Sokołowska. Odnowione zostaną elementy małej architektury m.in. metaloplastyka, schodki, krawężniki. Mieszkańcy wezmą udział w konkursie na nadanie nazwy nowemu placowi. . Trzecia część projektu zakłada zorganizowanie spotkania integracyjnego dla uczestników, które będzie okazją do wspomnień i opowieści o historii Sokołowska oraz dyskusji na temat 25 lat Wolnej Polski w kontekście lokalnym.. W spotkaniu weźmie udział autorka książki o powojennych dziejach Sokołowska a także mieszkańcy którzy byli świadkami dokonujących się zmian w gminie Mieroszów.

Stowarzyszenie Dolina Inspiracji

KAMIENNOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOLECZNYCH „RAZEM” – GRUPA NIEFORMALNA „GRUPA TAŃCA NOWOCZESNEGO”

Tytuł projektu: „Taniec szansą na rozwój”

Wartość dofinansowania: 4 100,00 zł

Okres realizacji: 01.07.2014 – 31.12.2014

Cel:

– stworzenie grupy tanecznej składającej się z dzieci zamieszkałych w miejscowości Szarocin i Ogorzelec;

– wypełnienie czasu wolnego dzieci oraz przekazanie im pozytywnych wzorców;

– wspieranie rozwoju fizycznego i emocjonalnego oraz integracja mieszkańców sąsiadujących ze sobą miejscowości;

– uświadomienie rodzicom i wychowawcom potencjału, jaki drzemie w najmłodszych

– popularyzacja tańca.

Realizacja:

Przeprowadzone zostaną zajęcia tańca z wykwalifikowanym instruktorem w dwóch turach: dla dzieci z Szarocina i dzieci z Ogorzelca. Program warsztatów obejmie podstawy tańca nowoczesnego i naukę trzech układów tanecznych, z którymi dzieci prezentują się (jako jedna grupa taneczna) m.in. na „Zlocie Krasnali” w Gorzeszowie, Dniach Lubawki, itp. Ponadto dzieci wezmą udział w warsztatach „electro dance” prowadzonych przez instruktora z Centrum Kultury w Kamiennej Górze. W okresie wakacyjnym dla wszystkich uczestników zespołu zostanie zorganizowane ognisko, na które zaproszeni zostaną znani w regionie instruktorzy tańca. Przeprowadzą oni krótkie warsztaty dla dzieci. Projekt uwzględnia zakup 30 par spodni i butów do tańca nowoczesnego, które staną się dorobkiem grupy tanecznej mającym służyć kolejnym pokoleniom tancerzy. Na zakończenie projektu odbędzie się finał, na który zaproszeni zostaną mieszkańcy obu miejscowości oraz inne zespoły taneczne np. Kwiatuszki Lnu, Zespół tańca nowoczesnego z CK w Kamiennej Górze.

Grupa nieformalna Dance Live

PARTNERSTWO WOKÓŁ TRÓJGARBU

Tytuł projektu: „Nasza wieś – nasze wspólne dobro. Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Chwaliszowa”

Wartość dofinansowania: 6 000,00 zł

Okres realizacji: 1.07-2014 – 20.10.2014

Cel:

– stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenu obok placu zabaw;

– wzrost odpowiedzialności za dobro wspólne;

– integracja mieszkańców i wzrost poczucia przynależności do społeczności lokalnej;

– popularyzacja działań organizacji pozarządowych wśród mieszkańców gminy.

Realizacja:

Projekt przewiduje stworzenie miejsca na ogniska, wybudowanie boiska do gry w siatkówkę, budowę placu do gry w bule, budowę miejsca do gry w klasy, nasadzenie zieleni, organizację pieszej wycieczki, spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy z mieszkańcami, stworzenie kroniki miejscowości, zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej podsumowującej projekt.

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

PRZYSTANEK – BIBLIOTEKA SĄSIEDZKA (OKRZESZYN I UNIEMYŚL)

Tytuł projektu: „Przystanek”

Wartość dofinansowania: 2 400,00 zł

Okres realizacji: 04.07.2014 – 31.10.2014

Cel:

– integracja mieszkańców wsi wokół dobra wspólnego;

– wspólna odnowa przystanków autobusowych;

– stworzenie wspólnego śpiewnika;

– budowa tożsamości społecznej.

Realizacja:

Projekt zakłada przeprowadzenie następujących działań:

zebranie ( nagranie i spisanie nagrań) opowieści rodzinnych mieszkańców i o mieszkańcach, które zostaną zredagowane i zamieszczone w publikacji; pomalowanie dwóch przystanków
( zajęcie dla wszystkich chętnych); wypracowanie symbolicznych obrazów ( murali), które znajdą się na przystankach( działanie międzypokoleniowe); rozwój chóru, przygotowanie nowego śpiewnika. Na zakończenie projektu przewidziany jest wspólny piknik, uwieńczony występem chóru.

Grupa nieformalna Przystanek

STOWARZYSZENIE DOLINY ZADRNY

Tytuł projektu: „Jak Karczma Sadowa została stacją przyrodniczą”

Wartość dofinansowania: 2 000,00 zł

Okres realizacji: 29.08.2014 – 30.11.2014

Cel:

– budowanie i wzmacnianie aktywności mieszkańców w kierunku rozpoznawania zasobów okolicy;

– rozwój wiedzy o roli samorządu, jego kompetencjach oraz możliwości współpracy z nim.

Realizacja:

Projekt zakłada cykl trzech spotkań mieszkańców oraz osób przyjezdnych, w trakcie których zrealizowane zostaną następujące działania:

1)Spotkanie w Karczmie Sądowej w Uniemyślu- przypomnienie historii karczmy, omówienie jej obecnego stanu, wspólne wypracowanie kierunku działania, na bazie walorów przyrodniczo – kulturowych i decydowanie o kierunku rozwoju karczmy i wsi; glosowanie na najlepsze zdjęcie karczmy i stworzenie wystawy. 2) Inscenizacja historyczna posiedzenia sądu wiejskiego a następnie spotkanie z samorządowcem z czasów PRL i przedstawicielem współczesnej rady miejsko – gminnej z Lubawki. 3)Wyeksponowanie walorów przyrodniczych – prezentacja multimedialna oraz spacer w terenie. Utworzenie kółka przyrodniczego skupiającego głównie dzieci i młodzież z Uniemyśla i Okrzeszyna.

Karczma Sądowa 3 Karczma Sądowa 2 Karczma Sądowa

KAMIENNOGORSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH „RAZEM”

Tytuł projektu: „Gdzie są konie z tamtych lat? Czyli koń w historii Polski”

Wartość dofinansowania: 5 350,00 zł

Okres realizacji: 1.07.2014 – 15.10.2014

Cel:

– zapoznanie uczestników z historią Polski;

– integracja rodzin i grup społecznych;

– kształtowanie postawy patriotycznej wśród uczestników;

– wspieranie właściwych relacji rodziców z dziećmi.

Realizacja:

Projekt jest kontynuacją zeszłorocznych projektów realizowanych poprzez jazdy konne. Tegoroczna edycja zakłada jazdy konne a także nabycie wiedzy historycznej związanej z rolą koni i formacji konnych w dziejach Polski. Zorganizowane zostaną zabawy rekreacyjne, w trakcie jazd konnych prowadzone będą warsztaty oraz „pogadanki” historyczne, a także ognisko. Uczestnicy na zakończenie projektu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

KSIS Razem

STOWARZYSZENIE GÓRALI CZARNOBORSKICH

Tytuł projektu: „Są takie zwyki w roku…”

Wartość dofinansowania: 4 000,00 zł

Okres realizacji: 01.08.2014 – 31.01.2015

Cel:

– przekazanie młodszemu pokoleniu umiejętności śpiewu i tańca góralskiego;

– kontynuacja Festiwalu Śpiewki i Tańca Góralskiego;

– integracja wszystkich grup wiekowych;

– przekazanie ościennym miejscowościom dorobku kultury góralskiej.

Realizacja:

Przez cały okres trwania projektu trwała systematyczna praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zespołu góralskiego Janicki. W nagrodę za ciężką pracę na próbach Stowarzyszenie ufundowało wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy do Aquaparku. Nabyte umiejętności śpiewu i tańca zostały zaprezentowane podczas Małego Festiwalu Śpiewki i Tańca Góralskiego odbywającego się podczas Czarnoborskich Dożynek Gminnych. Kolejnym przedsięwzięciem było zorganizowanie jasełek góralskich p.t. „Góralskie Betlejem” i zakupienie elementów scenografii. Co ciekawe, wszystkie teksty mówione były gwarą. Jasełka odbyły się dwa razy, pierwszy na terenie gminy, drugi – na terenie gminy należącej do obszaru LGD.

Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich

Komentarze są wyłączone.