Dobre praktyki

Mobilny Uniwersytet III wieku – żyję aktywnie i twórczo

 

Projekt koncentrował się na zaktywizowaniu oraz rozwoju edukacji seniorów w gminie Płużnica (woj. kujawsko- pomorskie). Działania projektu miały na celu nabycie nowej wiedzy i umiejętności w dziedzinach, które rozwijają zainteresowania seniorów, podniesienie motywacji do samokształcenia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez osoby starsze.

W ramach uniwersytetu odbyły się zajęcia plastyczno-rękodzielnicze, w czasie których uczestniczki przygotowały ozdoby do przystrojenia wozów sołeckich. Zajęcia sportowo-zdrowotne uczyły zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych. Obejmowały one spotkanie z lekarzem i dietetykiem, kosmetyczką oraz zajęcia ruchowe na salach gimnastycznych.

Zajęcia teatralno-kabaretowe umożliwiły przygotowanie przedstawienia zaprezentowanego mieszkańcom w Dniu Seniora. Natomiast zajęcia językowe uczyły podstaw j. niemieckiego. Spotkania z seniorami odbywały się cyklicznie w rożnych świetlicach gminy Płużnica – objęły 40 seniorek.

Organizacja realizująca: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

Źródło finansowania – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013.

Więcej informacji: www.trgp.org.pl

zdjecie1

 

Dolnośląska Rada Seniorów.

 

Została powołana zarządzeniem nr 21/2006 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2.02.2006 r.

Zadania Dolnośląskiej rady ds. Seniorów to:

– współpraca, współdziałanie i wymiana doświadczeń zmierzająca do rozpoznawania problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa i opracowania wojewódzkiego programu działań skierowanych do osób starszych,

– konsolidacja środowisk wokół szeroko rozumianych spraw ludzi starszych w zakresie ich funkcji zdrowotnych, społecznych, życiowych i zawodowych,

W skład Rady weszli m.in.: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, uczelni wyższych, Dolnośląskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Miejska Biblioteka Publiczna, komenda miejska i wojewódzka Policji, Dolnośląskie Forum Stowarzyszeń i Środowisk Kobiecych, Stowarzyszenie Ludzi Wieku Senioralnego, Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych WROS, itd.

DRS od początku działania aktywnie angażowała się:

– w rozpoznawanie warunków i kondycji życia dolnośląskich seniorów (w 2007/2008 wspierała opracowanie Raportu „Kondycja życiowa Dolnośląskich Seniorów”),

– zorganizowała międzynarodowe konferencje naukowe w 2007 „zaangażowanie społeczeństw obywatelskich, struktury pomocy osobom starszym”,

– prowadziła konferencje senioralne propagujące dobre praktyki oraz uruchamiające dyskusje nad wyzwaniami dla regionu w zakresie polityki senioralnej,

– w 2011 roku zorganizowała Dolnośląskie Forum Uniwersytetów III wieku oraz Ogólnopolską Debatę Rad Seniorów,

– w 2012 powołała Platformę Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń dolnośląskich seniorów oraz koordynowała na Dolnym Śląsku Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Zorganizowała również dolnośląskie Forum Integracji Seniorów.

DRS dąży do zbierania szczegółowych danych na temat warunków życia dolnośląskich seniorów oraz włączenia odpowiednich rekomendacji do polityk regionalnych.

Koordynacja DRS – Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji: www.umwd.dolnyslask.pl

zdjecie2

 

Fora seniorów w Wielkiej Brytanii

 

Fora seniorów są jedną z form aktywizacji społecznej osób starszych na poziomie lokalnym w Wielkiej Brytanii. Umożliwiają zaangażowanie seniorów w kształtowanie polityk publicznych oraz współdecydowanie o sprawach ważnych dla tej grupy. Fora działają pod auspicjami AGE UK – brytyjskiej organizacji pozarządowej zajmującej się działaniem na rzecz osób starszych. Na terenie Wielkiej Brytanii działa ponad 620 lokalnych Forów seniorów skupiających ponad 200 tys. osób.

Reprezentują one stanowisko i potrzeby seniorów zabierając głos w sprawie usług publicznych kierowanych do osób starszych, organizacji przestrzeni publicznej, aktywizacji osób starszych.

Fora uczestniczą w procesach konsultacji organizowanych przez samorządy lokalne animując dyskusje w swoich środowiskach na temat ważnych kwestii dotyczących seniorów i prezentując głos swojego środowiska wobec władz samorządowych.

W ramach forów mają miejsca regularne spotkania, wymiana informacji i kampanie informacyjne oraz różnego typu zajęcia aktywizujące.

Fora prowadzone są przez osoby starsze na zasadzie wolontariatu. Mogą uzyskiwać niewielkie wsparcie na rozwinięcie działalności takiej grupy ze strony AGE UK lub samorządów lokalnych. Mają często do dyspozycji lokal na swoje działania, możliwość druku materiałów czy bezpłatnego transportu seniorów na spotkanie.

Przykładowe działania Forów:

– przeprowadzenie badań ankietowanych wśród osób starszych na temat oceny lokalnych usług,

– monitorowanie jakości przestrzeni publicznej i zgłoszeń do władz samorządowych miejsc, które sprawiają trudność w poruszaniu się seniorów,

– branie udziału w tworzeniu strategii mieszkaniowej i prowadzenie dyskusji na ten temat w swoich środowiskach,

– wydawanie newsletterów, gazetek, przekazywanie stałych informacji o wydarzeniach lokalnych seniorom,

– przekazywanie informacji seniorom o działaniach samorządu.

Fora mają charakter struktur niezależnych, sposób działania i obszar działań jest kwestią decyzji członków Forum.

Więcej informacji: www.ageuk.org.uk

Na podstawie „Jak usłyszeć głos seniora – praktyczny przewodnik po partycypacji obywatelskiej osób starszych”Pracownia Badań Społecznych Stocznia

zdjecie3

 

Wrocławskie Centrum Seniora

 

Wrocławskie Centrum Seniora działające od stycznia 2009 roku wchodzi w skład Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Wcześniej funkcjonowało jako program finansowany przez Gminę Wrocław.

Centrum pełni następujące funkcje:

– jest platformą wymiany informacji – pozyskuje informacje o ofercie firm, instytucji i organizacji oraz kieruje ją w przystępnej formie do seniorów; prowadzi punkt informacji dla seniorów, portal informacyjny www.seniorzy.wroclaw.pl,

– prowadzi bazę Klubów Seniora i Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu; udziela im merytorycznego i logistycznego wsparcia (np. przez programy warsztatów skierowanych do klubów w ramach Latającej Akademii Seniora oraz organizowanie Forum Klubów Seniora ),

– pozyskuje i przekazuje informacje o usługach skierowanych do seniorów, oferowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, firmy (np. o warsztatach, kursach, spotkaniach),

– współpracuje z wrocławskimi przedsiębiorcami – zachęcanie ich do działania na rzecz osób 60+ (m. in. w ramach programu Miejsca Przyjazne Seniorom),

– prowadzi kursy i konsultacje komputerowe,

– organizuje bezpłatne konsultacje i spotkania ze specjalistami: m. in. psychoterapeutą, psychologiem, farmaceutą, pracownikiem ZUS,

– promuje „dobre praktyki działań” na rzecz seniorów,

– dba o pozytywny obraz środowiska senioralnego w mediach i opinii publicznej,

– wspiera logistycznie Wrocławską Radę ds. Seniorów,

– inicjuje programy międzypokoleniowe.

Wrocławskie Centrum Seniora prowadzi następujące projekty i działania:

– przyznawanie certyfikatów Miejsc Przyjaznych Seniorom. To sklepy, restauracje, kawiarnie przystosowane do potrzeb osób starszych, szczególnie przyjazne seniorom. Te przyjazne miejsca mogą być zgłoszone przez seniorów i mogą mieć nadany certyfikat po ocenie komisji,

– od 2009 r. WCS organizuje „Dni Seniora – Wrocław”, które pokazują potencjał społeczny osób starszych poprzez organizację Targów Senioralnych, konferencji, seminariów, Dożynek Działkowych. Dni Seniora mają charakter międzypokoleniowy, integrują wiele organizacji i instytucji przy organizacji wydarzeń senioralnych,

– Akademia Rozwoju Seniora skupia twórczych i kreatywnych seniorów, którzy chcą się rozwijać i działać na rzecz aktywizacji swoich środowisk. Zajęcia ukierunkowane są na szkolenie liderów środowisk senioralnych, animację kulturalną, warsztaty manualne , rozwój osobisty i aktywizację ruchową. Akademia obejmuje obecnie: szkołę liderów, akademię „Dostępne finanse”, jogę, wykłady z prawa, zdrowia, warsztaty pielęgnacji urody, cykl spotkań „Polskie Obyczaje i Tradycje”, „Jak wspaniały jest ten świat”.

WCS ma liczne grono uczestników, fanów i sympatyków, którzy uczestniczą nie tylko w zajęciach, ale również imprezach senioralnych.

Kontakt: centrum.seniora@wcrs.wroclaw.pl

Więcej informacji: www.seniorzy.wroclaw.pl

zdjecie4

 

Gminna Rada Seniorów

 

Powoływanie:

Powoływane są w oparciu o nowy przepis art. 5c ustawy o samorządzie gminnym, który pozwala powołać nowe ciało o charakterze doradczym, reprezentujące środowiska osób starszych – gminną radę seniorów.

Gminna Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w stosunku do organów gminy i może wyrażać swoją opinie oraz zgłaszać inicjatywy m.in. w zakresie aktywizacji społecznej seniorów, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, komunikacji publicznej, edukacji, kultury czy przyjaznej przestrzeni dla seniorów.

Powoływana jest rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, nie tylko organizacji senioralnych, ale również grup osób starszych czy innych grup społecznych.

Sposób organizacji:

Gminna Rada Seniorów powinna składać się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, np. organizacji, uniwersytetów III wieku, instytucji kultury, pomocy społecznej czy ochrony zdrowia. Rada Gminy powołując radę seniorów nadaje jej statut określający tryb wyboru członków, zasady działania w formie statutu.

W trybie wyboru członków rady należy m.in. określić liczbę członków rady, czas trwania kadencji, organ prowadzący proces wyboru członków rady, sposób zgłaszania kandydatów, sposób wyboru i uzupełniania składu osobowego.

Statut Rady Seniorów określa organizację wewnętrzną rady, tryb jej funkcjonowania, sposób i formy podejmowania decyzji, zakres spraw właściwych dla rady, zasady i tryb współdziałania z organami gminy, organizację obsługi administracyjno-kancelaryjnej, lokalnej oraz finansowanie rady seniorów przez gminę, zasady nadzoru nad działalnością rady seniorów przez organy gminy.

Rady Seniorów nie tylko mogą aktywnie działać w miastach, ale również w mniejszych gminach.

Przykłady:

Rada Seniorów Gminy Mieroszów – www.strefaseniora.esy.es/

Legnicka Rada Seniorów– www.portal.legnica.eu

zdjecie5

 

Komentarze są wyłączone.